Regulamin

Regulamin imprezy Fornost 2016 „Bitwa o Shire”

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konwencie terenowym o nazwie „Fornost” organizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Literatury Fantasy „Rangers of the North”

2. Uczestnikiem konwentu może być osoba, która opłaciła akredytację w przedpłacie, lub na polu oraz odbyła czynności akredytacyjne w dniu przyjazdu na Fornost.

3. Wysokość akredytacji zostanie ogłoszona przed konwentem. Wszelkie dodatkowe informacje na temat akredytacji dostępne będą na oficjalnej stronie internetowej www.fornost.pl

4. Osoby niepełnoletnie chcące uczestniczyć w konwencie powinny przedstawić organizatorom pozwolenie od rodziców lub prawnych opiekunów. Osoby poniżej 15 roku życia w trakcie konwentu pozostają pod opieką osoby wyznaczonej przez rodziców lub prawnych opiekunów (również na piśmie).

5. Pełnoletni uczestnicy powinni legitymować się dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość uczestnika i okazywać go na każdorazowe wezwanie organizatorów konwentu.

6. Na terenie konwentu przebywać mogą jedynie uczestnicy i organizatorzy konwentu, oraz osoby upoważnione przez organizatorów.

7. Uczestnicy konwentu ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich działania. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej ani finansowej za wypadki powstałe w wyniku działania uczestników. Organizatorzy nie odpowiadają również za rzeczy zagubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania konwentu.

8. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kulturalnego oraz takiego aby nie przeszkadzać innym uczestnikom konwentu, szczególnie w porze nocnej.

9. Uczestnicy konwentu zobowiązani są do zachowania czystości na terenie biwaku, oraz wszelkich gier terenowych rozgrywanych w trakcie trwania konwentu.

10. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do wszelkich poleceń organizatorów zarówno na terenie biwaku jak i na terenie gier organizowanych podczas trwania konwentu.

11. W trakcie konwentu odbywać się będą punkty programu. Prowadzący punkt programu ma prawo ogłosić regulamin punktu zgodny z powyższym regulaminem. W przypadku niestosowania się do regulaminu punktu programu, prowadzący może zażądać opuszczenia punktu programu, a w skrajnych przypadkach zgłosić sprawę do organizatorów konwentu.

11. Wpłacenie akredytacji, oraz podpisanie listy uczestników oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez uczestnika.

12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez uczestnika, organizator może żądać opuszczenia konwentu.

13. Regulamin dostępny jest każdorazowo u organizatorów, jak i na oficjalnej stronie konwentu www.fornost.pl.